Yukon 1500 2Wd


barrels0827.467523.543621.97423.543623.543623.543621.97423.543623.543621.97423.543621.97423.543623.543623.543623.543621.97421.97423.543621.97420.600621.97421.97420.600621.97420.600619.388820.600620.600620.600620.600620.600623.543620.600620.600621.97420.600625.354619.388820.600619.388820.600619.388820.6006
barrelsA0800000000000007.491006.81006.81006.2425006.242506.24250006.2425006.24256.81005.762316.24255.762316.24255.762316.2425
charge12000000000000000000000000000000000000000000000
charge24000000000000000000000000000000000000000000000
city081112141312121313121313131313131313141313141414141314141414141414121414121412151415141514
city08U0000000000000000000000000000000000000014.818214.055114.818214.055114.818214.0551
cityA080000000000000900100010001000100100001100101000111011101110
cityA08U0000000000000000000000000000000000000010.850510.155410.850510.155410.850510.1554
cityCD00000000000000000000000000000000000000000000
cityE00000000000000000000000000000000000000000000
cityUF00000000000000000000000000000000000000000000
co2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1520570
co2A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1491-1
co2TailpipeAGpm0000000000000620.200563.81800563.81800516.83300516.8330516.833000516.83300516.833563.81800477.077516.833477.077516.833491516.833
co2TailpipeGpm740.583634.786592.467634.786634.786634.786592.467634.786634.786592.467634.786592.467634.786634.786634.786634.786592.467592.467634.786592.467555.438592.467592.467555.438592.467555.438522.765555.438555.438555.438555.438555.438634.786555.438555.438592.467555.438683.615522.765555.438522.765555.438520570
comb081214151414141514141514151414141415151415161515161516171616161616141616151613171617161716
comb08U0000000000000000000000000000000000000017.133215.621117.133215.622417.133215.6224
combA0800000000000001000110011001200120120001200121100131213121312
combA08U0000000000000000000000000000000000000012.685511.864912.685511.856912.685511.8569
combE00000000000000000000000000000000000000000000
combinedCD00000000000000000000000000000000000000000000
combinedUF00000000000000000000000000000000000000000000
cylinders88888888888888888888888888888888888888888888
displ5.75.75.75.75.75.74.84.85.74.85.34.85.35.34.85.35.34.85.35.34.85.35.34.85.35.35.35.34.84.85.35.36.25.35.36.24.85.75.36.25.36.25.36.2
driveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel Drive2-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel DriveRear-Wheel Drive
engId48204911480500000000000000000000000000000000000341375560561535578
eng_dscr(350 V8) (FFS)(350 V8) (FFS) (MPFI)(350 V8) (FFS) (MPFI)(350 V8)(350 V8)(350 V8)(GUZZLER) (FFS)POLICE(FFS) CA modelSIDI(GUZZLER) (FFS)(FFS)(305) (FFS)FLEX-FUELSIDILM7FLEX-FUEL(FFS,TRBO)(FFS)FLEX-FUEL(FFS)(350 V8) (FFS) (MPFI)FLEX-FUELSIDI(FFS)FLEX-FUELAFMSIDI(FFS)(FFS) CA modelSIDI390-540(FFS,TRBO)SOHC (FFS)SIDI; FFV(FFS)SIDI(350 V8) POLICE FFS MPFIFFVFFVFFVFFVFFVFFV
feScore-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-143
fuelCost0829002500235025002500250023502500250023502500235025002500250025002350235025002350220023502350220023502200205022002200220022002200300022002200235022002700205022002050220020502200
fuelCostA0800000000000002900002650002650002400002400024000002400002400265000225024002250240022502400
fuelTypeRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularRegularGasoline or E85RegularRegularGasoline or E85RegularRegularGasoline or E85RegularRegularGasoline or E85RegularRegularGasoline or E85RegularGasoline or E85RegularRegularRegularGasoline or E85PremiumRegularGasoline or E85Gasoline or E85RegularRegularGasoline or E85Gasoline or E85Gasoline or E85Gasoline or E85Gasoline or E85Gasoline or E85
fuelType1Regular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolinePremium GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular GasolineRegular Gasoline
ghgScore-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-143
ghgScoreA-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-143
highway081416171716161817161816181717171617181717191918191819202019192020192020191916211821182118
highway08U0000000000000000000000000000000000000021.176718.083621.176718.087521.176718.0875
highwayA0800000000000001300130013001400140150001500151400161516151615
highwayA08U0000000000000000000000000000000000000015.990614.938515.990614.910315.990614.9103
highwayCD00000000000000000000000000000000000000000000
highwayE00000000000000000000000000000000000000000000
highwayUF00000000000000000000000000000000000000000000
hlv00000000000000000000000000000000000000000000
hpv00000000000000000000000000000000000000000000
id1242613165138921465214653154611626216263162641713017131180721807318274190481904919259201762017720393212912129221516223942239522628229622304223727246012460224709251262562425743257442613129196301823051731486314873247232474
lv200000000000000000000000000000000000000000000
lv400000000000000000000000000000000000000000000
makeGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMCGMC
modelYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WDYukon 1500 2WD
mpgDataNNNNNYNNNNYNNYYNNNNNNYNNNNYYNNNNNNNNNNNNNNNN
phevBlendedFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse
pv200000000000000000000000000000000000000000000
pv400000000000000000000000000000000000000000000
range00000000000000000000000000000000000000000000
rangeCity00000000000000000000000000000000000000000000
rangeCityA00000000000000000000000000000000000000000000
rangeHwy00000000000000000000000000000000000000000000
rangeHwyA00000000000000000000000000000000000000000000
tranyAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 4-spdAutomatic 4-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spdAutomatic 6-spd
UCity13.33331516.666715.483714.915.103316.515.515.116.515.616.315.815.615.715.515.817.316.115.917.316.816.817.316.416.917.817.416.816.917.517.514.916.816.91517.416514.518.317.318.317.318.317.3
UCityA000000000000000011.800120012.70012.7012.900013.30012.611.70013.412.513.412.513.412.5
UHighway19.2308222423.633922.322.665425.123.722.725.122.624.723.223.42322.623.924.32323.925.625.624.925.625.425.928.127.349926.126.428.427.626.127.127.326.626.097521.429.428.429.428.429.428.4
UHighwayA000000000000000017.800180018.80019.7020.400020.60020.519.50022.220.722.220.660922.220.6609
VClassSpecial Purpose VehiclesSpecial Purpose VehiclesSpecial Purpose VehiclesSpecial Purpose Vehicle 2WDSpecial Purpose Vehicle 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDSport Utility Vehicle - 2WDStandard Sport Utility Vehicle 2WDStandard Sport Utility Vehicle 2WD
year19951996199719981998199920002000200020012001200220022002200320032003200420042004200520052005200620062006200720072007200820082008200820092009200920091999201120112012201220132013
youSaveSpend-7750-5750-5000-5750-5750-5750-5000-5750-5750-5000-5750-5000-5750-5750-5750-5750-5000-5000-5750-5000-4250-5000-5000-4250-5000-4250-3500-4250-4250-4250-4250-4250-8250-4250-4250-5000-4250-6750-3500-4250-3500-4250-3500-4250
guzzlerGGTGGGGTGGTGTGGGGGTTGTGGTTTGTGTTGGGGTGTGGTTT
trans_dscrCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUP3MODE CLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCLKUPCMODE CLKUPCLKUP
tChargerTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
sChargerSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
atvTypeHybridHybridDieselDieselHybridFFVFFVFFVDieselFFVFFVFFVFFVFFVDieselFFVFFVDieselDieselFFVFFVFFVFFVPlug-in HybridDieselFFVHybridFFVCNGEVFFVFFVEVEVFFVFFVFFVDieselFFVFFVFFVFFVFFVFFV
fuelType2E85E85E85E85E85E85E85E85ElectricityE85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85Natural GasNatural GasE85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85E85
rangeA280/380308314/434296320280280/380290329280-350310329308/368290/340300262310/390336210310/390307270310/540253329310/480370340-400340-440270365290/410337/467254310-420280-350253310-340329307329307329307
evMotor105 kW ACPM36V Ni-MH36V Ni-MH288V Ni-MH144V Ni-MH245V Ni-MH288V Ni-MH96kW AC Induction330V Ni-MH288V Ni-MH48 and 87 kW 3-Phase AC50 KW DC288V Ni-MH288V Ni-MH193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)193 (front) 193 (rear) (85 kW-hr battery pack)288V Ni-MH193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)245V Ni-MH36V Ni-MH266V Li-Ion346V Li-Ion374V Li-Ion245V Ni-MH18 kW225 kW AC Induction (60 kW-hr battery pack)101V Ni-MH86V Li-Ion86V Li-Ion96kW AC Induction330V Ni-MH346V Li-Ion288V Ni-MH245V Ni-MH275V Ni-MH202V Ni-MH50 KW DC245V Ni-MH288V Ni-MH115V Li-Ion207V Li-Ion144V Li-Ion67 KW AC288V Ni-MH
mfrCodeGMXBMXTYXTYXNSXGMXTYXBMXPRXGMXHYXBMXGMXBMXBMXFMXTYXCRXFEXKMXBMXVWXASXFMXGMXHYXBMXGMXNSXTYXGMXMAXBMXFEXFJXGMXVWXBMXFMXMTXGMXGMXGMXGMX
c240Dscrstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard charger3.6 kW chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargersingle chargerstandard chargerstandard charger6.6 kW chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargersingle chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard charger7.2 kW chargerstandard chargerstandard chargerstandard chargerstandard charger3.6 kW chargerstandard chargerstandard chargerstandard charger3.6 kW charger6.6 kW chargerstandard chargerstandard charger
charge240b00000000000000000000000000000000000000000000
c240bDscr6.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual chargerdual chargerdual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual chargerdual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual chargerdual charger3.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger6.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger6.6 kW charger6.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger3.6 kW charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger80 amp dual charger
createdOnTue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013
modifiedOnTue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Mon Feb 17 00:00:00 EST 2014Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Mon Feb 17 00:00:00 EST 2014Mon Feb 17 00:00:00 EST 2014Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Tue Jan 01 00:00:00 EST 2013Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016Mon Sep 26 00:00:00 EDT 2016
startStopNNYNYNNNYNNYNNYNNNNNNYNNYNYNNNNNNYNNYNYNNNNN
phevCity00000000000000000000000000000000000000000000
phevHwy00000000000000000000000000000000000000000000
phevComb00000000000000000000000000000000000000000000